Om stiftelsen

Lars Torekulls Stiftelse för främjande av sund ungdomsidrott i Malmö bildades i november 2016. Stipendiesumman har inledningsvis uppgått till 50 000 kronor årligen.

Stiftelsens syfte är att dela ut stipendier till enskilda personer och/eller lag, föreningar, skolklasser, etc som vi tycker förtjänar en uppmuntran för sina prestationer och sitt engagemang på i första hand gräsrotsnivå.

Stipendierna ska över tid fördelas lika mellan flickor och pojkar.

Malmö är i viss mån en splittrad stad mellan välmående områden och socioekonomiskt mindre gynnade stadsdelar. Stiftelsen kommer mot den bakgrunden att beakta integrationsaspekten. Vi värderar omtanke och kamratskap lika väl som prestation.

Stiftelsens första stipendier som gällde 2016 delades ut den 21 april 2017 vid Föreningsgalan i Malmö Arena. Därefter har de årliga stipendierna delats ut vid tre olika tillfällen, bl a vid Malmö stads Föreningsgalor.